Kurs wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

289,00 

Opis

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE- webinarium

Kurs wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Szkolenie w formie webinarium – Szkolenia realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

Dla kogo skierowany jest kurs

Kurs wychowawca wypoczynku organizowanych jest dla osób, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej średnie i  lubią pracę z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy kursu zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, aby pełnić funkcję wychowawcy.

Informacje o kursie

KURSU NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU NIE MUSZĄ KOŃCZYĆ:

 • nauczyciele,
 • osób pracując z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • instruktorzy harcerstwa w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskie
 • osoby, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r.,
 • do dnia 31 sierpnia 2017 r. nie dotyczy przodowników turystyki kwalifikowanej oraz instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej w przypadku wypoczynku przyjęło rozszerzoną interpretację pojęcia „nauczyciel”. Objęło ono nie tylko zatrudnionych – czynnych nauczycieli, ale także nauczycieli, którzy po okresie czynnej pracy w zawodzie nauczyciela przeszli na emeryturę, oraz osoby legitymujące się kwalifikacjami do zawodu nauczyciela (spełniają warunki natychmiastowego zatrudnienia w zawodzie nauczyciela), określonymi w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia.

W związku z powyższym, jeżeli osoba spełnia ww. wymagania, to może być wychowawcą w trakcie trwania wypoczynku.

Przygotowanie tych osób do pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym umiejętności zdobyte w czasie praktyk, w tym na studiach, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w opinii MEN są wystarczające w kontekście treści przekazywanych na kursie na wychowawcę wypoczynku. 

Program Szkolenia

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 • Ruch i rekreacja.
 • Turystyka i krajoznawstwo.
 • Zajęcia kulturalno – oświatowe.
 • Zajęcia praktyczno – techniczne.
 • Prace społecznie użyteczne.
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Prelegent

Trener,  magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego UMK Toruń, studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej AWF Poznań, Pedagogiki zdolności i twórczości UMK Toruń, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z Organizacji i Zarządzania Oświatą, oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i w zakresie kwalifikacji do sprawowania nadzoru pedagogicznego. Nauczyciel dyplomowany, do roku 2004 nauczyciel, od 2004 starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ponadto edukator Nowej Szkoły 1000/2/B, ekspert MEN komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, trener programu Jak uczyć uczniów uczenia się, ewaluator, koordynator wypoczynku dzieci i młodzieży.

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, kontynuuje edukację w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Posiada wachlarz doświadczeń jako ratownik medyczny, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, opiekun, instruktor. Szereg ukończonych kursów z zakresu ratownictwa, BHP, działań instruktażowych nadaje mu wzorową opinię. 

Termin szkolenia i czas trwania

Data: 06.05.2021

Cena obejmuje 36 godzin kursu – zajęcia teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

Koszt szkolenia 

289 zł

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

platforma szkoleniowa ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

komputer
stałe łącze internetowe
Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Kontakt

EDU-Consulting
Lucyna Sadaj
e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl
tel.: 606 341 764

Formularz zamówienia

Dane zamawiającego

Dane płatności

Dane uczestnika

Potrzebujemy tych danych w celu wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Dodatkowi uczestnicy

Jeżeli chciałbyś/chciałbyś dodać kolejnego uczestnika szkolenia prosimy o dodanie go poniżej. Jeżeli zamawiasz szkolenie tylko dla siebie to prosimy kliknąć przycisk "dalej". Ważne!! (Adres uczestnika musi być inny niż adres osoby zamawiającej)

Przyciski do zmiany liczby uczestników:

Finalizacja zamówienia

Dodatkowe informacje

Metody płatności

 • Płać z Przelewy24