Regulamin sprzedaży usług szkoleniowych za pośrednictwem serwisu „eszkolenia.eduedukacja.pl ”  –  nauczania zdalnego

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych, świadczonych przez eszkolenia.eduedukacja.pl za pośrednictwem Internetu i platformy edukacyjnej.

 Definicje 

 zawarte w regulaminie

Następujące pojęcia stosowane w Regulaminie (oraz innych dokumentach wytworzonych przez Administratora, jeśli z tych dokumentów nie wynika nic innego) mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – Anna Wiechowska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Edu-Consulting Anna Wiechowska ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn, NIP 5811886201, REGON 221962386, adres e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl dalej zwanym organem prowadzącym: Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Edu-Edukacja Akademia Kadr Oświatowych REGON: 384777596 oraz Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacji Nauki i Rozwoju (CENiR) REGON: 366402798.
 2. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem „eszkolenia.eduedukacja.pl”.
 3. Szkolenie – organizowane przez Administratora, a prowadzone przez wskazaną przez niego osobę, szkolenie znajdujące się w Wykazie Szkoleń. Szkolenie może odbyć się w dwóch formach:
  • Webinar (szkolenia na żywo)
  • Szkolenia na platformie edukacyjnej (videoszkolenia)
  • Szkolenia indywidualne/zamknięte
 4. Oferta Szkoleń – lista szkoleń możliwych do przeprowadzenia przez Administratora w danym czasie, zamieszczona w serwisie eszkolenia.eduedukacja.pl
 5. Zamówienie – oświadczenie złożone przez Użytkownika, za pośrednictwem formularza online dostępnego w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (eszkolenia@eszkolenia.eduedukacja.pl) w przedmiocie wyrażenia woli uczestnictwa w szkoleniu.
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych, poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego (dla danego rodzaju sieci) urządzenia końcowego.
 7. Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna będąca Użytkownikiem lub osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika, która będzie uczestniczyć w Szkoleniu.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (w szczególności instytucja) składająca Zamówienie.

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną składającą Zamówienie, które nie jest bezpośrednio związane z jego działalnością lub zawodową.

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych przez Administratora w postaci organizowania i przeprowadzenia szkoleń oferowanych za pośrednictwem strony eszkolenia.eduedukacja.pl – kształcenie na odległość.
 2. Regulamin określa warunki i rodzaje świadczenia usług przez Administratora, warunki zawierania umów, zasady ochrony danych osobowych, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Użytkownik zawierający z Administratorem umowę za pośrednictwem strony eszkolenia.eduedukacja.pl lub w inny sposób (przy pomocy innych środków technicznych, w szczególności poprzez e-mail) zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień zawartych  w niniejszym regulaminie oraz oświadcza, że będzie stosował się do poniższych zasad:
 • Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta na platformie szkoleniowej innym osobom.
 • Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Serwisu.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Serwisu, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Administratora lub pobierających z nich dane.
 • Warunkiem zawarcia umowy jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

Zakup szkolenia/ zawarcie umowy

 1. Zamówienia składane są przez Użytkownika poprzez Serwis www.eszkolenia.eduedukacja.pl bądź inną formą elektroniczną lub stacjonarną wypełniając i dostarczając formularz zgłoszeniowy.
 2. W wykazie szkoleń znajduje się lista szkoleń możliwych do zorganizowania i przeprowadzenia przez Administratora we wskazanym okresie. Przy każdej pozycji Wykazu określane są dane precyzujące przedmiot Szkolenia i sposób jego przeprowadzenia (ofertę szkolenia).
 3. Ceny Szkoleń ujawnione w Ofercie Szkoleń wyrażane są w złotych polskich i są zwolnione z podatku VAT.
 4. Administrator ma prawo zmieniać treść Ofert Szkoleń oraz ich poszczególne elementy (w szczególności cenę, liczbę miejsc, program oraz sposób realizacji Szkolenia) bez uprzedzenia, w każdym czasie. Nie dotyczy to jednak Zamówień, których złożenie zostało potwierdzone przez Administratora.
 5. Użytkownik może składać Zamówienia w każdym czasie – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 6. Zawarcie umowy o przeprowadzenie szkolenia następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Użytkownika w sposób określony Regulaminem i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Administratora.
 7. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza online właściwego dla danego Szkolenia zamieszczonego w Ofertach szkoleń i wysłanie wypełnionego formularza poprzez kliknięcie w pole „Kupuję i płacę”. Złożenie Zamówienia może nastąpić również poprzez wysłanie Zamówienia na organizację i przeprowadzenie danego Szkolenia bezpośrednio na adres e-mail Administratora eszkolenia@eszkolenia.eduedukacja.pl przy czym e-mail powinien wskazywać wszystkie informacje i oświadczenia przewidziane w formularzu online oraz zawierać oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
 8. Administrator dopuszcza następujące metody płatności:

– Zapłata za pośrednictwem płatności on-line realizowana za pomocą serwisu: Przelewy24

– przelew bankowy na numer konta podany w podsumowaniu zamówienia.

 1. Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zostaje automatycznie anulowane. Użytkownik powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik – w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia – otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość Administratora potwierdzającą złożenie Zamówienia. Administrator zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia złożenia Zamówienia w terminie 5 dni oznacza, iż Zamówienie mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 3. W przypadku Instytucji Publicznych po dokonaniu zakupu i potwierdzeniem złożenia Zamówienia, Administrator wystawia na rzecz Użytkownika fakturę VAT. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie faktury. Brak zapłaty faktury VAT, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie w niej określonym, uważany jest za rezygnację z Zamówienia przez Użytkownika, bez konieczności odrębnego wezwania ani uprzedzenia ze strony Administratora.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty Administrator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail szczegóły dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu oraz jeśli została zamówiona, fakturę VAT. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

 Realizacja szkoleń

 1. Szkolenia poprzez Serwis prowadzone mogą być w trzech obszarach:
  • Webinary (szkolenia na żywo)
  • Szkolenia na platformie szkoleniowej (Videoszkolenia)
  • Szkolenia indywidualne/zamknięte (w tym przypadku należy zgłoszenie na tego typu szkolenie wysłać indywidualnie na adres email eszkolenia@eszkolenia.eduedukacja.pl
 2. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolenia typu zamkniętego ustalane są między Administratorem, a Użytkownikiem drogą telefoniczną lub elektroniczną – po potwierdzeniu Zamówienia przez Administratora.
 3. Zamówienia na szkolenia typu otwartego przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
 4. Terminy, miejsce oraz szczegóły uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym przesyłane zostaną przez Administratora Użytkownikowi po dokonaniu przez Niego zgłoszenia i potwierdzenia szkolenia, w przypadku zakupu webinarów oraz videoszkoleń po opłaceniu zamówienia Administrator wysyła dane dostępowe do zakupionego zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik wykupił Szkolenie na rzecz osób trzecich (Uczestników szkolenia niebędących Użytkownikiem), Użytkownik zobowiązuje się przekazać Administratorowi ich listę najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
 6. Dostęp do Szkoleń online możliwy jest jedynie w terminach i godzinach podanych przez Administratora, za pośrednictwem strony internetowej służącej do realizacji Szkolenia prowadzonej za pośrednictwem serwisu wybranego przez Administratora, po uprzednim podaniu linku do danego Szkolenia lub unikalnego linku do Szkolenia wraz indywidualnym tokenem użytkownika czyli danych przesłanych Użytkownikowi przez Administratora. Po upływie wskazanego okresu w jakim realizowane jest konkretne szkolenie lub cykl szkoleń, dostęp do Szkolenia lub Cyklu szkoleń on-line wygasa.
 7. Wszelkie prawa autorskie do Szkoleń oraz materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu Szkolenia stanowią własność Administratora. Uczestnik szkolenia nie ma prawa do utrwalania, kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania, a ma prawo z nich korzystać jedynie na potrzeby Szkolenia w zakresie określonym przez prowadzącego szkolenie i/lub Administratora.
 8. Administrator ma prawo zablokować Uczestnikowi szkolenia dostęp do Szkolenia online lub odmówić wykonania Szkolenia na rzecz Uczestnika szkolenia w przypadku naruszania przez niego postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku naruszania postanowień pkt. 7.

 Wymagania techniczne

 1. Składanie Zamówień możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych urządzenia komputerowego (jak poniżej)

Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania, aby móc poprawnie korzystać ze szkoleń oferowanych w ramach Serwisu:

 – Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

– 2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)

– System  operacyjny  Windows  8  (zalecany  Windows  10),  Mac  OS  wersja  10.13  (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS;

– Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji przeglądarek internetowych, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

 1. Wszyscy uczestnicy potrzebują także najnowszej wersji Adobe® Flash® Player zgodnej z wybraną przeglądarką .
 2. Do korzystania z serwisu w pełnym zakresie audio-wideo niezbędne jest podłączenie w czasie konferencji prawidłowo działających słuchawek lub głośników, kamery oraz mikrofonu. Urządzenia te nie powinny być jednocześnie używane przez jakiekolwiek inne aplikacje.

oraz łącza internetowego o stałej przepustowości nie mniejszej niż podane poniżej parametry.

 Wymagania dot. prędkości łącza internetowego:

 

Rodzaj połączenia

Uczestnik (prędkość
pobierania)

Prezenter (prędkość
nadawania)

Dźwięk

512 kbps

512 kbps

Dźwięk + obraz SD

512 kbps + 1 Mbps

512 kbps + 1 Mbps

Dźwięk + obraz HD

512 kbps + 2 Mbps

512 kbps + 2 Mbps

Współdzielenie ekranu (Tryb LiteQ)

2 Mbps

2 Mbps

Współdzielenie ekranu (Tryb HighQ)

2 – 5 Mbps

2 – 5 Mbps

Współdzielenie ekranu (oparte na przeglądarce)

1 – 4 Mbps

1 – 4 Mbps

 Odstąpienie od Zamówionego szkolenia

– rezygnacja z uczestnictwa

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o przeprowadzenie szkolenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Formularz o odstąpieniu może być przesłany mailem na adres: eszkolenia@eszkolenia.eduedukacja.pl lub drogą listowną na adres Edu-Consulting Anna Wiechowska, ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn; formularz o odstąpieniu nie wymaga podania przyczyny. W przypadku, kiedy Użytkownik zakupi Szkolenie w krótszym czasie niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 2. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik  nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku, gdyby Użytkownik będący Konsumentem przed dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonał jakiejkolwiek płatności na rzecz Administratora, zapłata ta zostanie mu zwrócona niezwłocznie (nie dalej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu) na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę (Szkolenie) za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem Szkolenia, że po spełnieniu Szkolenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy.

Zmiana terminu szkolenia z przyczyn Administratora

 1. W przypadku odwołania Szkolenia przez Administratora, ten zwróci Użytkownikowi wpłaconą kwotę w całości lub zaproponuje przeprowadzenie Szkolenia w innym terminie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia, o czym poinformuje Użytkownika przynajmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. Użytkownik może wówczas zrealizować Szkolenia w nowo wyznaczonym terminie lub zrezygnować ze Szkolenia, uzyskując zwrot wpłaconej kwoty, pod warunkiem poinformowania Administratora o rezygnacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 24 godzin od momentu otrzymania informacji o zmianie terminu szkolenia.
 3. Odwołanie szkolenia lub zmiana terminu szkolenia przez Administratora nastąpi w formie e-mail, wysłanego na adres wskazany przez Użytkownika.

 

Proces reklamacyjny

 1. Administrator zobowiązuje się wykonać Szkolenie zgodnie z umową, w sposób jakościowy i rzetelny.
 2. Reklamacje odnośnie sposobu wykonania Szkolenia Użytkownik ma prawo składać w formie e-mail na adres eszkolenia@eszkolenia.eduedukacja.pl w formie pisemnej na adres Edu-Consulting Anna Wiechowska ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
 3. Administrator zobowiązany jest w terminie 14 dni ustosunkować się do otrzymanej reklamacji. Informacja, co do wyniku rozpoznania reklamacji zostanie wysłana w formie e-mail Użytkownika.
 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Administrator, w zależności od rodzaju i zakresu nienależytego wykonania Szkolenia, może:

– Zaproponować obniżenie ceny, o kwotę proporcjonalną do zakresu, w jakim Szkolenie nie zostało przeprowadzone lub zostało przeprowadzone nienależycie lub,

– Zaproponować ponowne przeprowadzenie Szkolenia w zakresie, w jakim nie zostało przeprowadzone lub zostało przeprowadzone nienależycie – na własny koszt, w terminie ustalonym przez strony lub,

– Zaproponować zwrot całości przez Użytkownika zapłaconej ceny Szkolenia.

Ochrona danych osobowych –RODO

Ochronę danych osobowych, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne  dla  prywatności  w  ramach  działań  Użytkownika  związanych  ze  zgłoszeniem, przeprowadzaniem  egzaminów  certyfikacyjnych,  szkoleń  jak  też  z  działaniem  strony internetowej www.eszkolenia.eduedukacja.pl,  określa  POLITYKA  PRYWATNOŚCI  SERWISU   https://eszkolenia.eduedukacja.pl/polityka-prywatnosci/

 

Zasady odpowiedzialności

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Administrator nie odpowiada.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników Serwisu. Na wniosek Użytkownika Serwisu lub osoby trzeciej, mającego uzasadnione zastrzeżenia do treści komentarza, Administrator może podjąć decyzję o usunięciu komentarza.
 3. Użytkownik Serwisu ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie wprowadzane przez niego treści.
 4. Oferujący ponosi odpowiedzialność za produkty lub usługi prezentowane przez niego w Serwisie.
 5. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności w wypadkach określonych w art. art. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.05.2020 r.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację warunków regulaminu.
 3. Wszelka korespondencja do Administratora powinna być kierowana w postaci elektronicznej (e-mail) na adres eszkolenia@eszkolenia.eduedukacja.pl bądź drogą listowną na adres Edu-Consulting Anna Wiechowska, ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Miejscowość, data

Adresat: Edu-Consulting Anna Wiechowska, ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn, email: eszkolenia@eszkolenia.eduedukacja.pl

Ja/My(*) ………………………………………………………………………

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków** ……………………………….

* niepotrzebne skreślić

** o ile jest inny niż rachunek, z którego dokonano zapłaty

                                                                       …………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)